Skip to content

Month: July 2020

ปีกว่าๆ ที่ไม่ได้เขียนบล็อกทำอะไรไปบ้าง

ถ้าสังเกตบล็อกล่าสุดของผมจะย้อนไปเมื่อวันที่ 15 Sep, 2018 เป็นเวลาปีกว่าเลยที่ไม่มีโพสต์ใหม่ ความจริงก็ไม่ใช่ไม่ได้เขียนเลยแต่เขียนแล้วไม่ได้ publish มากกว่าเพราะเขียนไม่จบ ใจความไม่ครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้ก็ไม่อยาก publish ตอนนี้ดองโพสต์ไว้ประมาณ 10 โพสต์ได้ บล็อกช่วงหลังๆ ณ ตอนนั้นจะเห็นว่าผมเขียนเกี่ยวกับงานด้าน data ซะเยอะ เพราะตอนนั้นผมเปลี่ยนสายงานจาก backend engineer มาทำ data engineer ซึ่งจะบอกว่าเปลี่ยนซะทีเดียวก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะงานที่ทำก็ยังคล้ายเดิม เขียนโปรแกรมเหมือนเดิมแต่คนละ field เรียกว่า expand ขอบข่ายการเรียนรู้น่าจะถูกกว่า (ถ้าในภาษาเกม RPG ก็เรียกว่า up skill tree ไปสายอื่นด้วย ฮา) ตอนนี้ผมทำงานใหม่ได้ปีกว่าละ role…