Skip to content

Tag: web services

Web service หรือ Web API สำคัญกับการพัฒนา Web application และ Mobile application ยังไง?

ถ้าใครที่คลุกคลีกับการทำเว็บมาตั้งแต่ยุคนั้นคงจะได้สัมผัสกับการทำเว็บไซต์ที่เริ่มตั้งแต่เป็นหน้าเว็บ HTML แห้งๆ อยากอัปเดตอะไรก็ต้อง FTP เข้าไปแก้ไขหน้า HTML เองจนจนมาถึงยุคที่ทุกอย่างเป็น dynamic ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ฝั่ง user เองก็ได้รับประสบการณ์การใช้เว็บไซต์แบบใหม่คือสามารถเพิ่ม content ของตัวเองได้, แชร์ข้อมูลกับคนอื่นได้,  การพูดคุยกันแบบ real-time หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อและเป็นเครื่องมือสำหรับทำธุรกิจ

เพื่อความสะดวกในการพัฒนาจึงต้องแยกการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนคือ Front-end และ Back-end

ส่วนฝั่ง developer เองก็ต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิคและกระบวนการทำงานด้วยเหมือนกัน ด้านเทคนิคที่ว่าก็คือภาษาโปรแกรมที่สามารถทำงานตามลอจิกสามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HTTP ซึ่งก็คือ CGI สมัยนั้นนิยมเขียนด้วย Perl จนมาถึงยุค PHP ที่สะดวกกว่า ง่ายกว่า ยืดหยุุ่นกว่าและถูกใช้มาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน ฟีเจอร์เด็ดของ PHP ที่ทำให้เป็นที่นิยมคือสามารถเขียนแทรก tag HTML ได้แต่ก็กลายเป็นปัญหาในการพัฒนาภายหลังเพราะส่วนแสดงผลและลอจิกการทำงานผูกติดกันอยู่ ต่อมาแนวคิด MVC (Model-View-Controller) ซึ่งบอกว่าควรจะแยกส่วนแสดงผล (View) ส่วนที่แทนตัวข้อมูล (Model)  และส่วนลอจิกการทำงานของโปรแกรม (Controller) เมื่อแต่ละส่วนไม่ขึ้นต่อกันก็จะทำให้กระจายงานได้ดีขึ้น (ต่างคนต่างไปทำงานส่วนที่ได้รับมอบหมาย) ทำงานได้ไม่ต้องรอกัน การเพิ่ม/ลดอะไรในโปรเจกต์ทำได้สะดวกและยืดหยุ่นขึ้น จนเกิดเป็น layer ของการพัฒนาเว็บไซต์คือฝั่ง Front-end และ Back-end

ความแตกต่างระหว่าง Web services และ Web application

เห็นคนใช้ “Web services” กับ “Web application” ผิดบ่อยๆ ส่วนมากมักเรียก Web application ว่าเป็น Web services ทั้ง 2 คำถูกนิยามและมีความแตกต่างกันดังนี้ Web services เป็น platform ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง device มี 2 แบบคือ SOAP และ REST (อ่านเพิ่มเติม) แต่ SOAP ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้ว อาจจะมีใช้แต่ภายในองค์กร สื่อสารกันด้วย message เช่น XML/JSON ช่วงยุค Web 2.0…